CRKVA SV. NIKOLE TAVELIĆA

Filijalna crkvica župe Busovača u Kaćunima napravljena je prije dvadesetak godina. Prilikom izrade projektne dokumentacije nije predviđena sakristija. Kasnije se ispostavilo da su sakristija “dobro došla” ne samo za svoju primarnu namjenu, nego i za održavanje vjeronauka. Zato je napravljena sakristija od dvadesetak kvadratnih metara prostora. Na zahtjev župnika fra Azgustina Tomasa pristupilo se izradi projektne dokumentacije za adaptaciju. Zamišljeno je da se suprotstavljeni volumeni smire tako da se i aneks sakristije stavi pod zajednički krov crkve. Potrebno je nad pločom sakristije podići nadzidke i na pročelju sakristije zatvoriti prozor. Fasada aneksa se tonski izjednačava s fasadom pročelja crkve. Nakon što je pretrpjela mnoga oštećenja, obnovljena je i posvećena 2019. godine.